تاريخ : چهارشنبه 1391/07/19 | 10 | نویسنده :
نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
 روان سنجی  حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی  7/24  پنج فصل   
 اختلالات یادگیری  حاج شیخ زاده ساعت کلاسی  8/8   تا صفحه 86  
 کودکان استثنایی حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی   8/8  پنج فصل  
 نظارت و راهنمایی تعلیماتی شکوری   12:30  8/17 4 فصل اول   
 فناوری آموزشی  شکوری 8:30   8/17 4 فصل اول  
 مسائل آموزش و پرورش  شکوری  10:30  8/17  5 فصل اول  
 روانشناسی فیزیولوژیک برزگری   8:30  9/3  تا آخر فصل 4  
 احساس و ادراک  برزگری  10:30  8/26  تا آخر فصل 5