نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
  اختلالات یادگیری حاج شیخ زاده ----------------- 1/20 تاپایان ص86  
  روان شناسی یادگیری حاج شیخ زاده ------------------ 12/21 تاآخر فصل 6  
   کودکان استثنایی حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی  1/27  پنج فصل اول  
   مقدمات نوروپیسکولوژی  خانم برزگر 9  1/19  5فصل اول  
   روانشناسی فیزیولوژیک  خانم برزگر  8/30  1/19  4فصل اول  
   آمار استنباطی  دکترقاسم زاده  8:30  1/29  فصول2و3و4و5  
   فیزیولوژی اعصاب وغدد  دکترولیزاده  9  1/20  7 فصل  
   روانشناسی پویایی گروه  آقای وثوقی  8:30  2/01  ------------  
   بهداشت روانی  آقای وثوقی  10:30  2/01  ----------------  
   مدیریت اسلامی  خانم کریمی پور  15:30  1/19  7 فصل اول  
   مسائل آموزش وپرورش ایران  خانم شکوری  10:30  1/29  4 فصل اول کتاب  
   فناوری آموزشی  خانم شکوری  9:30  1/29  4 فصل اول کتاب  
   مبانی جامعه شناسی  خانم صادقپور  10:30  2/19  ------------  
   روانشناسی اجتماعی  خانم صادقپور  10:30  1/25  5 فصل اول  
   آموزش فنی وحرفه ای  خانم نصراله پور  ساعت کلاس  1/22  بخش اول ودوم  
   روش تحقیق درعلوم تربیتی  خانم نصراله پور  ساعت کلاس  1/22  5فصل اول  
   شیوه های تغییر واصلاح رفتار  آقای سهرابی  16  1/23  فصول 1و2و3و5و6  
   روانشناسی اعتیاد  آقای سهرابی  17  1/23  فصول 1و2و3و4و5  
   روشها وفنون تدریس  آقای استاد حسنلو 10  1/23  ازص 1 الی 117  
   رواشناسی تربیتی  آقای استاد حسنلو  10  1/30  از ص1 الی 178(اخرفصل 10  
   روابط انسانی وبهبود آن درسازمان  آقای استاد حسنلو  13:30  1/30  ارص1 الی 176 (آخر فصل 4)  
   کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  آقای دکترقاسم زاده  13  1/29  فصول 1و2و3و4و6و7و8و9و10و12  
   فلسفه آموزش وپرورش  خانم ابراهیمی  13  1/24  5فصل اول  
   علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی  خانم ابراهیمی  13  1/24  5 فصل اول  
   مقدمات روانشناسی سلامت  آقای یوسفی  10:30  2/05 به فصل های زیر تغییریافت .فصول 2و3و6و10  
   روان سنجی  آقای یوسفی  11:30  2/05   فصول 8و10و11 ازکتاب دکترعلی اکبرسیف  
   صنعتی سازمانی  آقای یوسفی  10  2/10  فصول 3و4و7و10  
   مقدمات روانپزشکی  آقای یوسفی  11  2/10  فصول1 و5 و 10  
   مهارتهای ارتباطی کلاس  آقای خیری  10:30  2/14  فصول 1و2و3و4و5  
  نظارت وراهنمائی تعلیماتی آقای خیری 8:30 2/14 فصول 1و2و3و4و5  
   کاربرد کامپیوتر درعلوم تربیتی  خانم نادری  11  2/09  ------------------------  
   روانشناسی هوش وسنجش آن  خانم فتوحی  9  2/10  تاص 124 ازکتاب دکترتقی زاده  
   متون زبان تخصصی روانشناسی  خانم فتوحی 10:30  2/24  فصول 1و3و5و7و9  
   متون برنامه ریزی علوم تربیتی  خانم فتوحی  10:30  2/24  5 فصل اول  
   متون روانشناسی 2  خانم فتوحی  12:30  2/17  8 فصل  
   مدیریت کلاس  آقای اسمعیل زاده  13:30  2/03  تاآخر فصل  4  
   کلیات فلسفه  خانم راهبی  --------------  2/19  15  فصل اول  
   معرفت شناسی  خانم راهبی  ------------  2/19  5  فصل اول  
   انسان ازدیدگاه اسلام  خانم راهبی  -----------  2/19  2 فصل اول  
   زبان تخصصی مشاوره  خانم شریفی  12  2/19  کل کتاب  
   مبانی امور مالی وتنظیم بودجه  خانم کریم پور  15  2/16  90 صفحه اول  
   راهنمایی مشاوره گروهی  آقای نیکوکار  14  2/29    
   راهنمایی ومشاوره شغلی   آقای نیکوکار  14  2/29    
   مبانی واصول راهنمایی ومشاوره   آقای نیکوکار  14  2/29    
   بازی درمانی  آقای نیکوکار  14  2/30  فصول 3و4و5و7  
             
             
             
             
             
             
                                                                                                                                                  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | 10 | نویسنده : |