نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
 روان سنجی  حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی  7/24  پنج فصل   
 اختلالات یادگیری  حاج شیخ زاده ساعت کلاسی  8/8   تا صفحه 86  
 کودکان استثنایی حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی   8/8  پنج فصل  
 نظارت و راهنمایی تعلیماتی شکوری   12:30  8/17 4 فصل اول   
 فناوری آموزشی  شکوری 8:30   8/17 4 فصل اول  
 مسائل آموزش و پرورش  شکوری  10:30  8/17  5 فصل اول  
 روانشناسی فیزیولوژیک برزگری   8:30  9/3  تا آخر فصل 4  
 احساس و ادراک  برزگری  10:30  8/26  تا آخر فصل 5  
 مبانی جامع شناسی  صادق پور  8:30  8/25  10 فصل اول  
 روانشناسی پویایی گروه  یوسفی  8:30  9/1  1,2,5,6,7,8,9,  
روانشناسی مرضی کودک  یوسفی  8:30  8/24    
 آمار توصیفی  ابوالقاسم زاده    8/15 تا 91   
 مقدمات برنامه ریزی آموزشی  نصراله پور  ساعت کلاسی  8/10  5 فصل اول  
 درآمدی بر ادبیات مدارس  نصراله پور  ساعت کلاسی  8/10  3 فصل اول  
 مقدمات روانپزشکی  یوسف پور  10:30  8/24  فصل های 1و5و10  
           
           
           
           تاريخ : چهارشنبه 1391/07/19 | 10 | نویسنده : |