نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
اختلالات یادگیری حاج شیخ زاده ----------------- 1/20 تاپایان ص86  
روان شناسی یادگیری حاج شیخ زاده ------------------ 12/21 تاآخر فصل 6  
 کودکان استثنایی حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی  1/27  پنج فصل اول  
 مقدمات نوروپیسکولوژی  خانم برزگر  10/30  12/20  5فصل اول  
 روانشناسی فیزیولوژیک  خانم برزگر  8/30  1/19  4فصل اول  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                                                                                                                  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | 10 | نویسنده : |