نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
 روان سنجی  حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی  7/24  پنج فصل   
 اختلالات یادگیری  حاج شیخ زاده ساعت کلاسی  8/8   تا صفحه 86  
 کودکان استثنایی حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی   8/8  پنج فصل  
 نظارت و راهنمایی تعلیماتی شکوری   12:30  8/17 4 فصل اول   
 فناوری آموزشی  شکوری 8:30   8/17 4 فصل اول  
 مسائل آموزش و پرورش  شکوری  10:30  8/17  5 فصل اول  
 روانشناسی فیزیولوژیک برزگری   8:30  9/3  تا آخر فصل 4  
 احساس و ادراک  برزگری  10:30  8/26  تا آخر فصل 5  
 مبانی جامع شناسی  صادق پور  8:30  8/25  10 فصل اول  
 روانشناسی پویایی گروه  یوسفی  8:30  9/1  1,2,5,6,7,8,9,  
روانشناسی مرضی کودک  یوسفی  8:30  8/24    
 آمار توصیفی  قاسم زاده  8:30 8/22 تا آخر فصل چهار  
 مقدمات برنامه ریزی آموزشی  نصراله پور  ساعت کلاسی  8/10  5 فصل اول  
 درآمدی بر ادبیات مدارس  نصراله پور  ساعت کلاسی  8/10  3 فصل اول  
 مقدمات روانپزشکی  یوسف پور  10:30  8/24  فصل های 1و5و10  
 درآمدی بر نقش هنر در مدارس  کریمی پور  15  8/24  100 صفحه اول  
 روش فنون تدریس استاد حسنلو  9 8/19  فصل اول تا آخر فصل ششم   
 متون 2 روانشناسی فتوحی  13:30  8/27  ده فصل اول   
 زبان تخصصی مشاوره  فتوحی  12  چهارم آذر هفت فصل اول   

نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
زبان تخصصی درسی فتوحی 12                چهارم آذر  تا آخر درس چهار  
روانشناسی هوش و سنجش فتوحی 11 یازدهم آذر  تا آخر فصل 9  
 متون تخصصی روانشناسی 1 فتوحی          9/18  فصل های 1و3و5و7و9        
 روانشناسی شخصیت  فتوحی  3  8/27  تا آخر فصل هفت           
 روانشناسی اجتماعی  صادقپور  12  8/29  از چهار فصل اول  
 آمار استنباطی  قاسم زاده  8:30  8/22  فصول 2و3و4  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

تاريخ : چهارشنبه 1391/07/19 | 10 | نویسنده : |