نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
 روان سنجی  حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی  7/24  پنج فصل   
 روانشناسی اجتماعی  صادقپور 10:30 9/16  4فصل اول  
 کودکان استثنایی حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی   8/8  پنج فصل  
 نظارت و راهنمایی تعلیماتی شکوری   12:30  8/17 4 فصل اول   
 فناوری آموزشی  شکوری 8:30   8/17 4 فصل اول  
 مسائل آموزش و پرورش  شکوری  10:30  8/17  5 فصل اول  
 روانشناسی فیزیولوژیک برزگری   8:30  9/3  تا آخر فصل 4  
 احساس و ادراک  برزگری  10:30  8/26  تا آخر فصل 5  
 مبانی جامع شناسی  صادق پور  8:30  9/25  10 فصل اول  
 روانشناسی پویایی گروه  یوسفی  8:30  9/1  1,2,5,6,7,8,9,  
 آمار توصیفی  قاسم زاده  8:30 8/22 تا آخر فصل چهار  
 مقدمات برنامه ریزی آموزشی  نصراله پور  ساعت کلاسی  8/10  5 فصل اول  
 درآمدی بر ادبیات مدارس  نصراله پور  ساعت کلاسی  8/10  3 فصل اول  
 مقدمات روانپزشکی  یوسف پور  10:30  8/24  فصل های 1و5و10  
 درآمدی بر نقش هنر در مدارس  کریمی پور  15  8/24  100 صفحه اول  
 روش فنون تدریس استاد حسنلو  9 8/19  فصل اول تا آخر فصل ششم   
 متون 2 روانشناسی فتوحی  13:30  8/27  ده فصل اول   
 زبان تخصصی مشاوره  فتوحی  12  چهارم آذر هفت فصل اول   
نام درس نام استاد ساعت تاریخ            توضیحات روز
زبان تخصصی درسی فتوحی 12                چهارم آذر  تا آخر درس چهار  
روانشناسی هوش و سنجش فتوحی 11 یازدهم آذر  تا آخر فصل 9  
 متون تخصصی روانشناسی 1 فتوحی          9/18  فصل های 1و3و5و7و9        
 روانشناسی شخصیت  فتوحی  3  8/27  تا آخر فصل هفت           
 آسیب شناسی اجتماعی  صادقپور  10/30 9/23    
 آمار استنباطی  قاسم زاده  8:30  8/22  فصول 2و3و4  
 روانشناسي عمومي 2  احمدزاده 11  93/8/25   فصل هاي 9 و 11 و 12 و 13  
 روانشناس رشد 1  احمدزاده  11 93/8/18  5 فصل اول  
 روانشناسي يادگيري  احمدزاده  13 93/8/25  5 فصل اول  
 نوروپيسكولوژي  احمدزاده 13  93/8/25  4 فصل اول  
 علم النفس از ديدگاه فيلسوفان اسلامي  ابراهيمي  14:30  93/8/24  5 فصل اول  
 روانشناسی مرضی کودک  یوسفی  13  24/8/93  فصول1و4و6و8و10  
 كليات فلسفه راهبي  13  8/25 13فصل اول   
 انسان از ديدگاه اسلام راهبي  10:30  8/20    
 معرفت شناسي راهبي  15  8/27    
 تغيير اصلاح رفتار سهرابي  13  8/27  فصول 1و2و3و5و6  
 روانشناسي بازي سهرابي   8:30 9/11  فصول 1و2و4و6   
 روانشناسي تربيتي تاري   10:30 9/13  5 فصل اول   
 بهداشت رواني تاري  10:30  9/13  5 فصل اول  
 آموزش فني و حرفه اي قاسم زاده 12 9/13 از 100 صفحه اول كتاب مصوب  
 روانشناسي عمومي 1 استادحسنلو  11  9/18  از اول تا صفحه 105   
 جامعه شناسی آموزش وپرورش  صادقپور  8/30  9/16  5فصل اول  
 مددکاری اجتماعی  صادقپور  10/30  9/11  چهارفصل اول  
 آسیب شناسی اجتماعی  صادقپور  10/30  9/23  4فصل اول  
 اصول برنامه ریزی درسی  استاد حسنلو  9/11  11/30  ازص1 تاص107  
 روشهای ارزشیابی آموزشی  ابرهیمی  9/15  13  تااخرفصل 5  
اصول ومبانی آموزش پرورش ابراهیمی 9/15 13 تااخرفصل 5  
 آموزش وپرورش تطبیقی  شکوری  9/17  12  سه فصل اول کتاب  
 راهنمایی ومشاوره گروهی  نیکوکار  9/23  15  چهارفصل اول  
 اصول وفنون راهنمایی ومشاوره سالمندان  نیکوکار  9/25  15  چهار فصل اول  
 مقدمات تکنولوژی آموزشی  استاد حسنلو  9/26  11  کل کتاب  
ارزشیابی شخصیت  یوسفی 93/9/29  10  فصول4-5-6-11  
 مقدمات روشهای تحقیق  یوسفی  93/9/24  9    
           
           
           
           
           


تاريخ : چهارشنبه 1391/07/19 | 10 | نویسنده : |